Мол учет и хранение вверенного оборудования

«¡Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ ‚ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ë ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı», 2005, N 12

”◊≈“ ” ÿ“≈–»¿À‹ÕŒ-Œ“¬≈“—“¬≈ÕÕ€’ À»÷.

œ–Œ◊»≈ Œœ≈–¿÷»» œŒ Œ—ÕŒ¬Õ€Ã —–≈ƒ—“¬¿Ã

(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. Õ‡˜‡ÎÓ ÒÏ. «¡Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ ‚ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı

Ë ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı», 2005, N N 7, 9, 10, 11)

¬ Û˜ÂʉÂÌËË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚È Û˜ÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ Û Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Îˈ, ̇Á̇˜‡ÂÏ˚ı ÔË͇ÁÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂΡ Û˜ÂʉÂÌˡ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „Î. 34 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘, ‡ Ú‡ÍÊ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ –‘ ÓÚ 14.11.2002 N 823 «Œ ÔÓˇ‰Í ÛÚ‚ÂʉÂÌˡ ÔÂ˜ÌÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ Ë ‡·ÓÚ, Á‡Ï¢‡ÂÏ˚ı ËÎË ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ı ‡·ÓÚÌË͇ÏË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂθ ÏÓÊÂÚ Á‡Íβ˜‡Ú¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ë̉˂ˉۇθÌÓÈ ËÎË ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ (·Ë„‡‰ÌÓÈ) χÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊ ÚËÔÓ‚˚ı ÙÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË» ÃËÌÚÛ‰ –ÓÒÒËË œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÓÚ 31.12.2002 N 85 ÛÚ‚Â‰ËÎ ÔÂ˜ÌË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ Ë ‡·ÓÚ, Á‡Ï¢‡ÂÏ˚ı ËÎË ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ı ‡·ÓÚÌË͇ÏË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂθ ÏÓÊÂÚ Á‡Íβ˜‡Ú¸ ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ë̉˂ˉۇθÌÓÈ ËÎË ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ (·Ë„‡‰ÌÓÈ) χÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊ ÚËÔÓ‚˚ ÙÓÏ˚ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ËÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÔËÁ̇Ì˚ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ì‡ ÚÂËÚÓËË –‘ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌˡ √ÓÒÍÓÏÚÛ‰‡ ———– Ë —ÂÍÂÚ‡ˇڇ ¬÷—œ— ÓÚ 28.12.1977 N 447/24, ÓÚ 14.09.1981 N 259/16-59, ÓÚ 22.06.1983 N 133/13-53 Ë ÓÚ 26.09.1986 N 365-22-37.

œËÎÓÊÂÌË 1 Í œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÃËÌÚÛ‰‡ –ÓÒÒËË ÓÚ 31.12.2002 N 85

œËÎÓÊÂÌË 2 Í œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÃËÌÚÛ‰‡ –ÓÒÒËË ÓÚ 31.12.2002 N 85

œËÎÓÊÂÌË 3 Í œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÃËÌÚÛ‰‡ –ÓÒÒËË ÓÚ 31.12.2002 N 85

œËÎÓÊÂÌË 4 Í œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÃËÌÚÛ‰‡ –ÓÒÒËË ÓÚ 31.12.2002 N 85

œÓˇ‰ÓÍ Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌË͇ „·ÏÂÌÚËÛÂÚÒˇ „Î. 39 «Ã‡ÚÂˇθ̇ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÌË͇» “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘, ÛÚ‚ÂʉÂÌÌÓ„Ó ‘‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 30.12.2001 N 197-‘« Ë ‚‚‰ÂÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò 1 Ù‚‡Îˇ 2003 „.

ÇÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ Îˈ‡ ‚‰ÛÚ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚È Û˜ÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ ‚ »Ì‚ÂÌÚ‡ÌÓÏ ÒÔËÒÍ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ (Ù. 0511113), ÒÏ. Ó·‡Áˆ 1.

Œ·‡Áˆ 1

»Õ¬≈Õ“¿–Õ€… —œ»—Œ Œ—ÕŒ¬Õ€’ —–≈ƒ—“¬

óóóóóóóóó¨ | Œƒ€ | +óóóóóóóó+ ‘Óχ ÔÓ ‘ƒ | 0511113| +óóóóóóóó+ ”˜ÂʉÂÌË ____________________________________ ÔÓ Œ œŒ | | +óóóóóóóó+ —ÚÛÍÚÛÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË _____________________ | | +óóóóóóóó+ ÇÚÂˇθÌÓóÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎËˆÓ ________________ | | +óóóóóóóó+ ·ÒÒËÙË͇ˆËÓÌ̇ˇ „ÛÔÔ‡ ______________________ ÕÓÏÂ | | Ò˜ÂÚ‡ Lóóóóóóóóó óóóóóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó¨ |»Ì‚ÂÌÚ‡̇ˇ|«‡‚Ó‰ó|»Ì‚ÂÌó| œÓÎÌÓ |¬˚·˚ÚË (ÔÂÂÏ¢ÂÌËÂ)| | ͇ÚӘ͇ |ÒÍÓÈ |Ú‡Ì˚È| ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË +óóóóóóóóóóTóóóóóóóóóó+ +óóóóóTóóóóó+ÌÓÏÂ |ÌÓÏÂ | Ó·˙ÂÍÚ‡ | ‰ÓÍÛÏÂÌÚ | Ô˘Ë̇ | |ÌÓÏÂ|‰‡Ú‡ | | | +óóóóTóóóóó+ ‚˚·˚Úˡ | | | | | | |‰‡Ú‡|ÌÓÏÂ| | +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ Lóóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóóó

‘Óχ 0511113 Ò. 2

óóóóóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó¨ |»Ì‚ÂÌÚ‡̇ˇ|«‡‚Ó‰ó|»Ì‚ÂÌó| œÓÎÌÓ |¬˚·˚ÚË (ÔÂÂÏ¢ÂÌËÂ)| | ͇ÚӘ͇ |ÒÍÓÈ |Ú‡Ì˚È| ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË +óóóóóóóóóóTóóóóóóóóóó+ +óóóóóTóóóóó+ÌÓÏÂ |ÌÓÏÂ | Ó·˙ÂÍÚ‡ | ‰ÓÍÛÏÂÌÚ | Ô˘Ë̇ | |ÌÓÏÂ|‰‡Ú‡ | | | +óóóóTóóóóó+ ‚˚·˚Úˡ | | | | | | |‰‡Ú‡|ÌÓÏÂ| | +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ +óóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóó+ Lóóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóó+óóóó+óóóóó+óóóóóóóóóóó

»ÒÔÓÎÌËÚÂθ _____________ _____________ _____________________

(‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸) (ÔÓ‰ÔËÒ¸) (‡Ò¯ËÙӂ͇ ÔÓ‰ÔËÒË)

«__» ___________________ 200____ „.

√·‚‡ 39 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘ «Ã‡ÚÂˇθ̇ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÌË͇» Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

— χÚÂˇθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÌË͇ Á‡ Û˘Â·, Ô˘ËÌÂÌÌ˚È ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂβ (ÒÚ. 238);

— Ó·ÒÚÓˇÚÂθÒÚ‚‡, ËÒÍβ˜‡˛˘Ë χÚÂˇθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÌË͇ (ÒÚ. 239);

— Ô‡‚Ó ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡ ̇ ÓÚ͇Á ÓÚ ‚Á˚Ò͇Ìˡ Û˘Â·‡ Ò ‡·ÓÚÌË͇ (ÒÚ. 240);

— Ô‰ÂÎ˚ χÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌË͇ (ÒÚ. 241);

— ÔÓÎÌÛ˛ χÚÂˇθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ (ÒÚ. 242);

— ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (ÒÚ. 243);

— ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ (ÒÚ. 244);

— ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÛ˛ (·Ë„‡‰ÌÛ˛) χÚÂˇθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ô˘ËÌÂÌËÂ Û˘Â·‡ (ÒÚ. 245);

— ÓÔ‰ÂÎÂÌË ‡ÁÏÂ‡ Ô˘ËÌÂÌÌÓ„Ó Û˘Â·‡ (ÒÚ. 246);

— Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ‡ÁÏÂ Ô˘ËÌÂÌÌÓ„Ó ÂÏÛ Û˘Â·‡ Ë Ô˘ËÌÛ Â„Ó ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌˡ (ÒÚ. 247);

— ÔÓˇ‰ÓÍ ‚Á˚Ò͇Ìˡ Û˘Â·‡ (ÒÚ. 248);

— ‚ÓÁÏ¢ÂÌË Á‡Ú‡Ú, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ó·Û˜ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚÌË͇ (ÒÚ. 249);

— ÒÌËÊÂÌË Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˲ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÒÔÓÓ‚ ‡ÁÏÂ‡ Û˘Â·‡, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Â„Ó ‚Á˚Ò͇Ì˲ Ò ‡·ÓÚÌË͇ (ÒÚ. 250).

¬ Ò‚ˇÁË Ò ËÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï Ò ‚ÌÓ‚¸ ÔËÌˇÚ˚ÏË ‡·ÓÚÌË͇ÏË ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ò Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡Íβ˜‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÙÓχÏ. ◊ÚÓ Ê ͇҇ÂÚÒˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÂÂÁ‡Íβ˜ÂÌˡ ‡Ì Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ò Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË, ÚÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒˇ ¯‡Ú¸ ̇ ÏÂÒÚÂ.

Œ˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ‚ Û˜ÂʉÂÌˡı Û˜ÂÚ ÔÓ ÙÓÏ 0511113 Ì ‚‰ÂÚÒˇ, ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ Â ÒÓ‰ÂʇÌËÂ Ë ‚‰ÂÌË Ì ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ. œÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÒΉÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ÒÓÒÚ‡‚ΡÂÚÒˇ ‚ ‡ÁÂÁ Í·ÒÒËÙË͇ˆËÓÌÌ˚ı „ÛÔÔ. ¬ ÒÔËÒÍ ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ë ËÌ‚ÂÌÚ‡Ì˚È ÌÓÏÂ‡, ÔÓÎÌÓ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ӷ˙ÂÍÚ‡ Ë ÚË „‡Ù˚ ‰Îˇ ‚˚·˚Úˡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ (N Ë ‰‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, Ô˘Ë̇ ‚˚·˚Úˡ).

¬Ó ÏÌÓ„Ëı Û˜ÂʉÂÌˡı ËÏÂÂÚÒˇ ·Óθ¯Ó ˜ËÒÎÓ Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Îˈ, ËÌÓ„‰‡ Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ó˜Â̸ Ì·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ Û˜ÂÚ (Û·Ó˘Ëˆ˚, Ò‡ÌËÚ‡ÍË Ë ‰.). –ÂÍÓÏẨÛÂÚÒˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Ë, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ˜ËÒÎÓ Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Îˈ. ƒÎˇ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌˡ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÓ Ì‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌ˲, ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È «‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÓÚ˜ÂÚ». ¬ ˝ÚËı ˆÂΡı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï Îˈ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ˇ‚Ρ˛ÚÒˇ χÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, ‚ÏÂÌËÚ¸ ‚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚‰ÂÌË ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ÊÛ̇· ‰Îˇ Û˜ÂÚ‡ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ‚˚‰‡ÌÌ˚ı ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰ ‡ÒÔËÒÍÛ, ÔËÏÂÌÓ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÙÓÏ (Ó·‡Áˆ 2):

Œ·‡Áˆ 2

Δ”–Õ¿À ”◊≈“¿

ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ Ë ‰Û„Ëı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ̇ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ

̇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ı‡ÌÂÌËË Ï‡ÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

Îˈ‡ __________________________________ Ë ‚˚‰‡ÌÌ˚ı

(‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, Ù‡ÏËÎˡ, ËÏˇ, ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó)

ÔÓ‰ ‡ÒÔËÒÍÛ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Û˜ÂʉÂÌˡ

·ÂÁ ÓÙÓÏÎÂÌˡ Ú·ӂ‡ÌËÈ

óóóóTóóóóóóTóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóTóóóó¨ | N |Õ‡ËÏÂó|Çó |»Ì‚ÂÌó| ‡Úó | ¬˚‰‡ÌÓ | ¬ÓÁ‚‡˘ÂÌÓ|œËó| |Ô/Ô|ÌÓ‚‡ó |͇, |Ú‡Ì˚È|͇ˇ +óóóóTóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóTóóóó+óóóóóóóóóóó+ÏÂó | | |ÌË |Á‡ó |ÌÓÏÂ |ı‡‡Íó|ƒ‡Ú‡| ÓÏÛ |–‡Òó |ƒ‡Ú‡| œÓ‰ÔËÒË |˜‡ó | | |Ó·˙ÂÍó|‚Ó‰ó | |ÚÂËÒó| +óóóóóóTóóóóóóó+ÔËÒ͇ | +óóóóTóóóóóó+ÌË | | |ÚÓ‚, |ÒÍÓÈ | |ÚË͇ | |‘‡ÏËó |ƒÓÎÊó |‚ | |—‰‡Î|œËÌˇÎ| | | |Ô‰ó |ÌÓÏÂ| |Ó·˙ÂÍó| |Îˡ, |ÌÓÒÚ¸, |ÔÓÎÛó | | | | | | |ÏÂÚÓ‚ |ËÎË | |ÚÓ‚, | |ËÏˇ, |ÒÚÛÍó |˜ÂÌËË | | | | | | | |‰Ûó | |Ô‰ó | |ÓÚ˜ÂÒó|ÚÛÌÓ | | | | | | | | |„Ë | |ÏÂÚÓ‚ | |Ú‚Ó |ÔÓ‰‡Áó| | | | | | | | |ÔËÁó| | | | |‰ÂÎÂÌËÂ| | | | | | | | |̇ÍË | | | | | | | | | | | +óóó+óóóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+óóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Lóóó+óóóóóó+óóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+óóóóó

œËϘ‡ÌËÂ. ΔÛ̇Π‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡Ì, Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ìˈ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ Á‡ ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ „·‚ÌÓ„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂ‡.

ÌË„‡ (͇ÚӘ͇) Û˜ÂÚ‡ χÚÂˇθÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ù. 0511204 (0511206), ‚‰ÂÚÒˇ χÚÂˇθÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÎˈÓÏ Ì‡ ÒÍ·‰Â (ÒÏ. Ó·‡Áˆ˚ 3, 4).

Œ·‡Áˆ 3

Õ»√¿

”◊≈“¿ ÿ“≈–»¿À‹Õ€’ ÷≈ÕÕŒ—“≈…

óóóóóóóóó¨ | Œƒ€ | +óóóóóóóó+ ‘Óχ ÔÓ ‘ƒ | 0511204| +óóóóóóóó+ ̇ 200___ „. ƒ‡Ú‡ | | +óóóóóóóó+ ”˜ÂʉÂÌË ____________________________________ ÔÓ Œ œŒ | | +óóóóóóóó+ —ÚÛÍÚÛÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË _____________________ | | Lóóóóóóóóó

‘Óχ 0511204 Ò. 2

óóóóóóóóóóóóó¨ ÇÚÂˇθÌÓóÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎËˆÓ ________________ ÍÓ‰ | | Lóóóóóóóóóóóóó óóóóóóTóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóTóóóóóTóóóóTóóóóTóóóóTóóóóóó¨ |—Í·‰|—ÚÂηÊ|fl˜ÂÈ͇| ≈‰ËÌˈ‡ |÷Â̇|Ç͇|—ÓÚ|œÓó|–‡Áó| ÕÓχ| | | | | ËÁÏÂÂÌˡ| | | |ÙËθ|ÏÂ |Á‡Ô‡Ò‡| +óóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóTóóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+ | | | |̇ËÏÂó|ÍÓ‰| | | | | | | | | | |ÌÓ‚‡ó | | | | | | | | | | | |ÌË | | | | | | | | +óóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+ | | | | | | | | | | | | Lóóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóóó óóóóóóóóóóóóó¨ Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË χÚÂˇ· ________________________ ÍÓ‰ | | Lóóóóóóóóóóóóó óóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóTóóóóóóóó¨ | ƒ‡Ú‡ |ƒ‡Ú‡ Ë|œÓˇ‰ÍÓ‚˚È|ŒÚ ÍÓ„Ó |œËıÓ‰|–‡ÒıÓ‰|ŒÒÚ‡ÚÓÍ| ÓÌÚÓθ| |Á‡ÔËÒË|ÌÓÏÂ | ÌÓÏÂ |ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ| | | |(ÔÓ‰ÔËÒ¸| | |‰ÓÍÛó | |ËÎË ÍÓÏÛ| | | | Ë ‰‡Ú‡)| | |ÏÂÌÚ‡ | |ÓÚÔÛ˘ÂÌÓ| | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | Lóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóóó

‘Óχ 0511204 (ÔÓÒΉÌËÈ ÎËÒÚ)

óóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó¨ | ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÍË | «‡Ï˜‡Ìˡ Ë Ô‰ÎÓÊÂÌˡ | ƒÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸ | | | | ÔÓ‚Âˇ˛˘Â„Ó | +óóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+ | | | | +óóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+ | | | | +óóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+ | | | | +óóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+ | | | | Lóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

¬ ̇ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÍÌË„Â ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌÓ ________________ ÒÚ‡Ìˈ

(ÔÓÔËÒ¸˛)

√·‚Ì˚È ·Ûı„‡ÎÚÂ ____________ ___________________________

(ÔÓ‰ÔËÒ¸) (‡Ò¯ËÙӂ͇ ÔÓ‰ÔËÒË)

«__» ___________________ 200____ „.

Œ·‡Áˆ 4

¿–“Œ◊ ¿

”◊≈“¿ ÿ“≈–»¿À‹Õ€’ ÷≈ÕÕŒ—“≈…

óóóóóóóóó¨ | Œƒ€ | +óóóóóóóó+ ‘Óχ ÔÓ ‘ƒ | 0511206| +óóóóóóóó+ ̇ 200___ „. ƒ‡Ú‡ | | +óóóóóóóó+ ”˜ÂʉÂÌË ____________________________________ ÔÓ Œ œŒ | | +óóóóóóóó+ —ÚÛÍÚÛÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË _____________________ | | Lóóóóóóóóó óóóóóóóóóóóóó¨ ÇÚÂˇθÌÓóÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎËˆÓ ________________ ÍÓ‰ | | Lóóóóóóóóóóóóó óóóóóóTóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóTóóóóóTóóóóTóóóóTóóóóTóóóóóó¨ |—Í·‰|—ÚÂηÊ|fl˜ÂÈ͇| ≈‰ËÌˈ‡ |÷Â̇|Ç͇|—ÓÚ|œÓó|–‡Áó| ÕÓχ| | | | | ËÁÏÂÂÌˡ| | | |ÙËθ|ÏÂ |Á‡Ô‡Ò‡| +óóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóTóóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+ | | | |̇ËÏÂó|ÍÓ‰| | | | | | | | | | |ÌÓ‚‡ó | | | | | | | | | | | |ÌË | | | | | | | | +óóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+ | | | | | | | | | | | | +óóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóó+ | | | | | | | | | | | | Lóóóóó+óóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóó+óóóó+óóóóó+óóóó+óóóó+óóóó+óóóóóóó óóóóóóóóóóóóó¨ Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË χÚÂˇ· ________________________ ÍÓ‰ | | Lóóóóóóóóóóóóó óóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóTóóóóóóóó¨ | ƒ‡Ú‡ |ƒ‡Ú‡ Ë|œÓˇ‰ÍÓ‚˚È|ŒÚ ÍÓ„Ó |œËıÓ‰|–‡ÒıÓ‰|ŒÒÚ‡ÚÓÍ| ÓÌÚÓθ| |Á‡ÔËÒË|ÌÓÏÂ | ÌÓÏÂ |ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ| | | |(ÔÓ‰ÔËÒ¸| | |‰ÓÍÛó | |ËÎË ÍÓÏÛ| | | | Ë ‰‡Ú‡)| | |ÏÂÌÚ‡ | |ÓÚÔÛ˘ÂÌÓ| | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | Lóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóóó

Œ·ÓÓÚ̇ˇ ÒÚÓÓ̇ Ù. 0511206

óóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóTóóóóóóóó¨ | ƒ‡Ú‡ |ƒ‡Ú‡ Ë|œÓˇ‰ÍÓ‚˚È|ŒÚ ÍÓ„Ó |œËıÓ‰|–‡ÒıÓ‰|ŒÒÚ‡ÚÓÍ| ÓÌÚÓθ| |Á‡ÔËÒË|ÌÓÏÂ | ÌÓÏÂ |ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ| | | |(ÔÓ‰ÔËÒ¸| | |‰ÓÍÛó | |ËÎË ÍÓÏÛ| | | | Ë ‰‡Ú‡)| | |ÏÂÌÚ‡ | |ÓÚÔÛ˘ÂÌÓ| | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | +óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóó+ | | | | | | | | | Lóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóó+óóóóóóó+óóóóóóóóó

»ÒÔÓÎÌËÚÂθ _____________ _____________ _____________________

(‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸) (ÔÓ‰ÔËÒ¸) (‡Ò¯ËÙӂ͇ ÔÓ‰ÔËÒË)

”˜ÂÚ ‡Á·ËÚÓÈ ÔÓÒÛ‰˚ ‚‰ÂÚÒˇ ‚ ÌË„Â „ËÒÚ‡ˆËË ·Óˇ ÔÓÒÛ‰˚ (Ù. 0511325), ÒÏ. Ó·‡Áˆ 5.

«‡ÔËÒË ‚ ˝ÚÓÈ ÌË„Â ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÚÂÏ ‰ÌÂÏ, ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÛ‰‡ ‡Á·Ë·Ҹ. œÓÒΠÁ‡ÔËÒË ÔÓÒÛ‰‡ ‰Ó·Ë‚‡ÂÚÒˇ Ë ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒˇ. œÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÍÓÏËÒÒˡ ÒΉËÚ Á‡ Ô‡‚ËθÌ˚Ï ‚‰ÂÌËÂÏ ÌË„Ë Ë ÂÊÂÍ‚‡ڇθÌÓ (ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ) ÒÓÒÚ‡‚ΡÂÚ ‡ÍÚ Ó ÒÔËÒ‡ÌËË ‡Á·ËÚÓÈ ÔÓÒÛ‰˚ ÔÓ Ù. 0504143, ÛÚ‚ÂʉÂÌÌÓÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ô‰ÔˡÚˡ.

—ΉÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÙÓχ Ì ÒÓ‚ÒÂÏ Û‰‡˜Ì‡, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á‡ÔËÒË ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓ‰ˇ‰ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ˉ‡ ÔÓÒÛ‰˚, ˜ÚÓ Ú·ÛÂÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÓ‰Ò˜ÂÚÓ‚ ÔÓ Â ‚ˉ‡Ï.

ƒ‡Î ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔËÏÂ˚ ÔÓ˜Ëı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÌÂÙË̇ÌÒÓ‚˚ÏË ‡ÍÚË‚‡ÏË, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ ÃËÌÙËÌÓÏ –ÓÒÒËË.

Œ·‡Áˆ 5

Õ»√¿ –≈√»—“–¿÷»» ¡Œfl œŒ—”ƒ€

óóóóóóóóó¨ | Œƒ€ | +óóóóóóóó+ ‘Óχ ÔÓ ‘ƒ | 0511325| +óóóóóóóó+ ̇ 200___ „. ƒ‡Ú‡ | | +óóóóóóóó+ ”˜ÂʉÂÌË ____________________________________ ÔÓ Œ œŒ | | +óóóóóóóó+ —ÚÛÍÚÛÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË _____________________ | | +óóóóóóóó+ ÇÚÂˇθÌÓóÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎËˆÓ ________________ | | +óóóóóóóó+ ƒ‡Ú‡ ÓÚÍ˚Úˡ | | +óóóóóóóó+ ƒ‡Ú‡ Á‡Í˚Úˡ | | Lóóóóóóóóó

‘Óχ 0511325 Ò. 2

óóóóóTóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó¨ |ƒ‡Ú‡|Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ| Ó΢ÂÒÚ‚Ó| œÓ‰ÔËÒ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó Îˈ‡ | | | Ô‰ÏÂÚ‡ |(ÔÓÔËÒ¸˛)+óóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóó+ | | | | ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ | ÔÓ‰ÔËÒ¸ | ‡Ò¯ËÙӂ͇ | | | | | | | ÔÓ‰ÔËÒË | +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ +óóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóó+ Lóóóó+óóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóó+óóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóó

√·‚Ì˚È ·Ûı„‡ÎÚÂ ____________ ___________________________

(ÔÓ‰ÔËÒ¸) (‡Ò¯ËÙӂ͇ ÔÓ‰ÔËÒË)

ŒÔÂ‡ˆËË Ò ÌÂÙË̇ÌÒÓ‚˚ÏË ‡ÍÚË‚‡ÏË.

œӘˠÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ò‰ÒÚ‚‡Ï

óóóóTóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóó¨ | N | Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË | —ÛÏχ| œÓÎÛ˜‡ÚÂθ (œ¡—) | Œ„‡Ì, | Œ„‡Ì, | |Ô/Ô| ÓÔÂ‡ˆËË | | | ÓÒÛ˘ÂÒڂΡ˛˘ËÈ | Ó„‡ÌËÁÛ˛˘ËÈ | | | | | | ͇ÒÒÓ‚Ó | ËÒÔÓÎÌÂÌË | | | | | | Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË | ·˛‰ÊÂÚ‡ | | | | | | ËÒÔÓÎÌÂÌˡ | (‘Ë̇ÌÒÓ‚˚È | | | | | | ·˛‰ÊÂÚ‡ (Œ„‡Ì | Ó„‡Ì) | | | | | | ͇Á̇˜ÂÈÒÚ‚‡) | | | | | +óóóóóóóóóóóóóóóóóTóóóóóóóóóóóóóóóóóóóTóóó+óóóóóTóóóóóóTóóó+óóóóóTóóóóóóTóóó+ | | | | ‰Â·ÂÚ Ò˜ÂÚ‡ | Í‰ËÚ Ò˜ÂÚ‡ | N |‰Â·ÂÚ|Í‰ËÚ| N |‰Â·ÂÚ|Í‰ËÚ| N | | | | | | |Ê/Ó|Ò˜ÂÚ‡| Ò˜ÂÚ‡|Ê/Ó|Ò˜ÂÚ‡| Ò˜ÂÚ‡|Ê/Ó| +óóó+óóóóóóóóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| +óóó+óóóóóóóóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+ | 1 |—ÔËÒ‡ÌË Œ—, | |»”ÏÂ̸¯ÂÌË |»”ÏÂ̸¯ÂÌË | | | | | | | | | |Ô˯‰¯Ëı ‚ | |ÒÚÓËÏÓÒÚË |ÒÚÓËÏÓÒÚË | | | | | | | | | |Ì„ӉÌÓÒÚ¸ | |Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı |Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı | | | | | | | | | |(‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ, | |Ò‰ÒÚ‚ Á‡ Ò˜ÂÚ |Ò‰ÒÚ‚» | | | | | | | | | |100% | |‡ÏÓÚËÁ‡ˆËË», | | | | | | | | | | |‡ÏÓÚËÁ‡ˆËˇ) | |»ƒÓıÓ‰˚ ÓÚ | | | | | | | | | | | | |‡ÎËÁ‡ˆËË | | | | | | | | | | | | |‡ÍÚË‚Ó‚» | | | | | | | | | | | | |092.0106.0920000.|092.0106.0920000. | | | | | | | | | | |50 000|005.110405410 |005.110105410 | 7 | | | | | | | +óóó+óóóóóóóóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+ | 2 |Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ | |»”ÏÂ̸¯ÂÌË |»ƒÓıÓ‰˚ ÓÚ | | | | | | | | | |Á‡ÔËÒ¸ ̇ | |ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓ˜Ëı |‡ÎËÁ‡ˆËË ‡ÍÚË‚Ó‚»| | | | | | | | | |ÓÔËıÓ‰Ó‚‡ÌË | |χÚÂˇθÌ˚ı | | | | | | | | | | |ÒÚÓËÏÓÒÚË | |Á‡Ô‡ÒÓ‚» | | | | | | | | | | |χÚÂˇÎÓ‚ ÓÚ | | | | | | | | | | | | |‡Á·ÓÍË | | | | | | | | | | | | | | |092.0106.0920000.|092.114.02010.01.00| | | | | | | | | | |20 000|005.110505340 |00.140101172 | 7 | | | | | | | +óóó+óóóóóóóóóóóóóó+óóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóó+óóóóóóóóóóóóóóóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+óóóóó+óóóóóó+óóó+ | 3 |Õ‡˜ËÒÎÂÌË | |»–‡ÒıÓ‰˚ ̇ |»”ÏÂ̸¯ÂÌË | | | | | | | | | |ÒÛÏÏ˚ | |‡ÏÓÚËÁ‡ˆË˛ |ÒÚÓËÏÓÒÚË Ï‡¯ËÌ Ë | | | | | | | | | |‡ÏÓÚËÁ‡ˆËË Ì‡| |ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ò‰ÒÚ‚ |Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ìˡ Á‡ | | | | | | | | | |Ó·˙ÂÍÚ˚ Œ— | |Ë ÌÂχÚÂˇθÌ˚ı |Ò˜ÂÚ ‡ÏÓÚËÁ‡ˆËË» | | | | | | | | | |(ÚÂ΂ËÁÓ) | |‡ÍÚË‚Ó‚» | | | | | | | | | | | | |092.0106.0920000.|092.0106.0920000. | | | | | | | | | | | 205 |005.140101271 |005.110

Комментарии 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *